يَا رَبّ صَرلي ميّة سِنِة

بصُوم وبصلّي إرحمني

غِنائي لأجلَك يا رَبّ

صمتي لأجلَك يا رَبّ

 آمنت جاهدت استقبلني

اسمحلي أُطلُب آخر شي يا رَيت يَا رَبّ

 

إِرْحَم إِرْحَمنا

إرْحَمنا وحِلّ عَنَّا

Oh Lord, there have been a hundred years 

of fasting and praying 

spare me

my singing is for You

my silence is for You

 

I believed, I fought

Spare me

And allow me one last request

 

Spare us 

And leave us alone

Written & composed by Bachar Khalifé